Cựu sinh viên

Thư ngỏ

Trường Đại học xây dựng luôn tự hào là cái nôi sinh ra những thế hệ sinh viên xuất sắc, thành công và tự tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nhà trường luôn tích cực nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền văn minh hiện đại cũng như đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của xã hội.