Thông báo về việc tích hợp các loại thẻ dùng cho sinh viên