Thông báo về việc tổ chức "Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường" năm học 2018-2019