Khen thưởng cho sinh viên K56, liên thông K9 và hệ cử tuyển KV25