Học bổng khuyến khích học tập

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

1. Căn cứ

+        Thực hiện theo QĐ số 44/2007/QĐ – BGDĐT của BGD & ĐT ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+        Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ GD - ĐT về việc sửa đổi bổ sung khoản 3 điểu 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Nguồn quỹ học bổng khuyến khích học tập

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí 8% từ nguồn thu học phí hệ đào tạo chính quy.

3. Đối tượng được học bổng khuyến khích học tập

+        Là học sinh, sinh viên đang học trong các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy công lập và các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy ngoài công lập.

+        Sinh viên thuộc diện  hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu có kết quả học tập, rèn luyện thuộc diện được xét, cấp học bổng tại Quy định này thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

4. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng

+        Chỉ các sinh viên đã học đủ số tín chỉ tối thiểu của mỗi học kỳ theo phân phối chương trình (tối thiểu là 12 tín chỉ, không tính các học phần học lại, học vượt).

+        Có ĐTBHT ≥ 2.50 trở lên, không có học phần nào bị điểm D; điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

+        Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

5. Cách thức thực hiện

a. Mức học bổng:

+        Loại Khá: Có ĐTBHT đạt loại khá từ 2.50 đến cận 3.19 và có điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (Điểm rèn luyện khá).

+        Loại Giỏi: Có ĐTBHT đạt loại khá từ 3.20 đến cận 3.59. Nếu có điểm rèn luyện loại Khá được xét cấp học bổng loại Khá, nếu có điểm rèn luyện loại tốt trở lên được xét cấp học bổng loại Giỏi.

+        Loại Xuất sắc: Có ĐTBHB đạt loại Xuất sắc từ 3.60 đến 4.00. Nếu có điểm rèn luyện loại Khá được xét cấp học bổng loại Khá, nếu có điểm rèn luyện loại tốt được xét cấp học bổng loại Giỏi, nếu có điểm rèn luyện loại Xuất sắc được xét cấp học bổng loại Xuất sắc.

b. Quy trình xét cấp học bổng:

+        Các khoa dựa trên kết quả học tập do phòng Đào tạo cung cấp, kết hợp với điểm rèn luyện học kỳ của sinh viên để xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Kết quả được công bố rộng rãi cho sinh viên trong vòng 2 tuần.

+        Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên ra thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo từng học kỳ.

+        Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên tập hợp, ra quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt về việc cấp học bổng cho sinh viên, theo các nguyên tắc:

-         Nhà trường sẽ xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự ĐTBHB từ cao xuống thấp cho đến khi hết quỹ tiền học bổng cho các khoa, các khoá.

-         Nếu Quỹ học bổng của mỗi khoá không dùng hết thì có thể chuyển cho khoá khác ( trừ khoá làm đồ án tốt nghiệp) cùng khoa.

-         Nếu Quỹ học bổng vẫn còn thì được đưa vào Quỹ chung gọi là “ Quỹ khuyến khích học tập”, nhà trường sẽ dùng quỹ này để làm phần thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc và cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt đột xuất.

-         + Thứ tự ưu tiên khi xét: Trong trường hợp Quỹ học bổng còn ít mà có nhiều sinh viên bằng điểm nhau (theo thang điểm 4) thì sẽ chiếu theo thang điểm 10. Nếu sinh viên nào có điểm ( tính theo thang điểm 10) cao hơn thì sẽ được hưởng học bổng.

-         + Riêng học kỳ cuối cùng của năm cuối khoa, nhà trường sẽ căn cứ vào điểm trung bình chung học tập và rèn luyện của sinh viên trong năm học đó để xét và cấp học bổng khuyến khích học tập.

c. Sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập tại phòng Tài vụ.

 

PHÒNG CTCT & QLSV