Danh sách sinh viên Trường Đại học Xây dựng đạt yêu cầu nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào