Chức năng và nhiệm vụ

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị và quản lý sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các qui định của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ

 1. Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Qui chế học sinh sinh viên và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

 2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên:

 •  Làm thẻ cho sinh viên nhập học và giải quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình sinh viên học tập tại trường;

 • Thống kê, lập các báo cáo định kỳ về sinh viên, quản lý hồ sơ của sinh viên trúng tuyển, trả hồ sơ cho sinh viên khi ra trường;

 • Lập danh sách ngừng học, thôi học và tiếp tục vào học sau ngừng học theo định kỳ và theo đề nghị của người học trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt và ra quyết định;

 • Chủ trì việc triển khai thực hiện "Qui chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính qui". Phối hợp với các Khoa, Ban tổng kết đánh giá kết quả điểm rèn luyện sinh viên theo học kỳ, năm học;

 • Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; Phân loại, xếp loại sinh viên cuối học kỳ, năm học, khóa học; Lập hồ sơ khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội qui, qui chế; Xét học bổng, miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên;

 • Phối hợp với các Khoa, Phòng Đào tạo, Hành chính tổng hợp trong tổ chức khai giảng năm học và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

 • Hỗ trợ Phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh.

     3.  Giáo dục chính trị tư tưởng:

 • Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên theo kế hoạch của nhà trường; Tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp;

 • Tổ chức các đợt sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên theo kế hoạch, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên và các hoạt động sinh hoạt chính trị khác;

 • Tổ chức Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường định kỳ hàng năm;

 • Phối hợp với Đoàn TN CSHCM, Hội sinh viên và các tổ chức  chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu;

    4.  Tư vấn, hướng nghiệp và giải quyết chế độ chính sách:

 • Thực hiện tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên; Triển khai phổ biến các chính sách liên quan đến sinh viên;
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên;
 • Đề xuất danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để nhà trường xem xét, giải quyết;
 • Phối hợp với Phòng Y tế triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên;
 • Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên;

   5.  Thực hiện công tác an ninh - chính trị, trật tự - xã hội, phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội:

 

 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vể an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AID; Hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội qui, qui chế;
 • Phối hợp với Ban quản KTX tổ chức tiếp nhận sinh viên; Tổ chức và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản của sinh viên trong khu nội trú;
 • Quản lý sinh viên ngoại trú, giải quyết các xác nhận để sinh viên có thể đăng ký tạm trú tại nơi cư trú. Quản lý sự thay đổi chơc ở của sinh viên trong khu nội trú và chuyển từ khu nội trú ra ngoài;
 • Phối hợp với các phòng, ban chức năng, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn trường, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; Giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

   6.  Công tác văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao, y tế và vệ sinh môi trường:

 • Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơm vị tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường; Phối hợp với Phòng Y tế trong công tác giữ gìn phòng chống dịch bệnh;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm duy trì nề nếp giữ gìn vệ sinh môi trường của các lớp học, ký túc xá, khuân viên trường để bảo đảm vệ sinh chung.
 • 7.  Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị cho website của trường.
 • 8.  Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.