Chế độ miễn giảm học phí

In raIn raGửi bài viết qua mailGửi bài viết qua mail

A. CÁC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH CỤ THỂ

+        Căn cứ quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học xây dựng

+        Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

+        Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

+        Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

+        Quyết định 539/2013/QĐ-TTg, danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015

B. QUY TRÌNH

I. Miễn học phí, giảm 50% học phí

1. Đối tượng được miễn học phí:

1.      Người có công với Cách mạng và thân nhân của người có công với Cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 06 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng;

2.      Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

3.      Sinh viên hệ cử tuyển;

4.      Sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

5.      Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

(Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu).

2. Đối tượng được giảm 50% học phí:

            Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. Trình tự, thủ tục miễn, giảm học phí:

Bước 1: Nộp các hồ sơ, giấy tờ

          Sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí phải nộp giấy xác nhận đối tượng, có xác nhận nội dung kê khai của gia đình sinh viên do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương (như Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường) ký tên và đóng dấu kèm theo bản sao chứng thực giấy xác nhận thuộc đối tượng được miễn giảm học phí.

Lưu ý:

+        Đối tượng I.1: đã nộp hồ sơ xác nhận đối tượng lúc nhập học sẽ không phải nộp lại hồ sơ;

+        Đối tượng I.4: phải nộp hồ sơ xét theo từng học kỳ.

+        Các đối tượng khác chỉ làm hồ sơ 01 lần/khóa học;

 

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Đối tượng I.1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:

+        Bản sao giấy khai sinh;

+        Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh;

+        Giấy xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội.

Đối tượng I.2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

+        Bản sao giấy khai sinh;

+        Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ;

+        Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp Quận, huyện.

Đối tượng I.3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

+        Bản sao giấy khai sinh;

+        Giấy giám định y khoa;

+        Giấy xác nhận kinh tế khó khăn.

Đối tượng I.4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo:

+        Bản sao giấy khai sinh;

+        Bản sao hộ khẩu;

+        Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có);

+        Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Đối tượng I.5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

+        Bản sao giấy khai sinh;

+        Bản sao hộ khẩu;

+        Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của Ủy ban dân tộc Cấp tỉnh cấp.

Đối tượng miễn giảm học phí 50%: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

+        Bản sao giấy khai sinh;

+        Bản sao Quyết định của cơ quan cha, mẹ bị TNLĐ;

+        Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha, mẹ.

Bước 2. Sinh viên nộp giấy xác nhận đối tượng tại Phòng CTCT&QLSV (Phòng 303 nhà A1) vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Trừ các ngày lễ)

Sau khi có Quyết định về việc miễn giảm học phí nhà trường sẽ hoàn trả lại học phí sinh viên đã nộp theo mức quy định tương ứng tại Phòng Tài vụ (Phòng 205 nhà A1).

 

PHÒNG CTCT & QLSV