Để nắm bắt thông tin về sinh viên ngoại trú, Phòng CTCT&QLSV gửi bảng mẫu thống kê các sinh viên có hộ khẩu ngoại tỉnh còn đang ở Hà Nội. 
Đề nghị các Khoa/Ban, các lớp sinh viên triển khai thực hiện việc kê khai thông tin theo link cung cấp dưới đây: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc-hMrwzRKw5T9YZ1gyretUF2A2nM8JF/edit?usp=sharing&ouid=114584971201994155610&rtpof=true&sd=true


ĐỐI TÁC