1
2
3
4
  • Trường Đại học Xây dựng với thương hiệu hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực xây dựng.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị và quản lý sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các qui định của nhà trường.
  • Quy chế này quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Xây dựng. Thời gian đánh giá theo kế hoạch đào tạo của khóa học, phù hợp với thời gian thiết kế chương trình đào tạo trình độ đại học là 5 năm.
  • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giá
  • Nộp đơn đã có xác nhận của Khoa quản lý và ý kiến đồng ý của bên tiếp nhận cho lãnh đạo phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên (phòng 303 A1) để xem xét
  • Các Lớp trưởng của khóa mới nhập trường lên Phòng CTCT&QLSV nhận mẫu kê khai & tờ hướng dẫn mở thẻ liên kết ngân hàng về phát cho lớp Các Lớp trưởng thu lại các mẫu kê khai nộp lại cho Phòng CTCT & QLSV và đăng ký làm thẻ liên kết Nhận thẻ tại Phòng CTCT & QLSV sau khi có thông b
  • Thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý sinh viên, bắt đầu từ tháng 3/2017, Nhà trường sẽ tích hợp 03 loại thẻ đang sử dụng: Thẻ sinh viên, thẻ dự thi và thẻ thư viện trong một thẻ plastic dùng suốt cả khóa học.
  • Trường Đại học xây dựng luôn tự hào là cái nôi sinh ra những thế hệ sinh viên xuất sắc, thành công và tự tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nhà trường luôn tích cực nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền văn minh hiện đại cũng như đáp ứng được nhu cầu