slide item 2
1
2
  • Trường Đại học Xây dựng với thương hiệu hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực xây dựng.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị và quản lý sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các qui định của nhà trường.
  • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giá
  • Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý sinh viên, bắt đầu từ tháng 3/2017, Nhà trường sẽ tích hợp 03 loại thẻ đang sử dụng: Thẻ sinh viên, thẻ dự thi và thẻ thư viện trong một thẻ plastic dùng suốt cả khóa học.
  • Trường Đại học xây dựng luôn tự hào là cái nôi sinh ra những thế hệ sinh viên xuất sắc, thành công và tự tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nhà trường luôn tích cực nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền văn minh hiện đại cũng như đáp ứng được nhu cầu